Svatební smlouva Josefa Michala

Při mém dalším pátrání v archivu jsem narazil na knihy svatebních smluv. Knihy se svatebními smlouvami byly psány od roku 1774 do roku 1827. Ve všech 11 knihách je pouze jedinný záznam týkající se mých předků. Přináším vám tímto malé nahlédnutí do svatebních smluv:

Dnes níže psaného dne a roku staly se na obci Čechomezi z wysoko vrchnostenského povoleni dobrovolne dokonale a nezrušitelne swadebni smlouvy mezi Jozefem wlastnim synu Matieje Michala ze Swietinowa jakožto ženichem z jedné - a mezi Kateřinou wlastni dcerou Matieje Poula z Čechomeze jakožto newiestou z druhé strany na nasledující způsob.

1. Oboje strany slibují sobě wespolek po pořádném cirve swaté katolické v stav swatého manželstwa spojení neustálou lásků a wiernost manželskou zachowati. Obwzlaštnie ale za

2. Newiesta Kateřina z powoleni svého otce zadawa swému ženichowy jménem wiena 65 kop hotowie peniez jednu kravu jedna jalowy a ženicha hned po dnu kopulací takowého swýma zplnomocňuje paklibě ale newiesta do dne a roků zemřela a po sobie žádného dědice nezanechala, w té případnosti otec newiesty celé její wieno nazpátek obdrží. Kterémužto na proti za

3. Ženich Josef z povolení swého otce zadáwá swé newiestě jménem protiwiena swůj sedlský grunt pod popisným č. 54. we Swietniowie ležící, ze wším příslušenswým a wšemi Wejmienky tak jak je a zapis w kruntovni knize zni, za dědičný pakliže ale ženich do dne a roku bez dědice zemřel, w té případnosti newiesta krunt nepatří, ale celé swé přinešené wieno naspatek dostane, a mimotoho za odstoupeni toho kruntu ještě 65 kop hotowych peniez od budoucího kruntu držitele dostati musí. Kdyby se ale takowa příhoda teprw po dnu a roku stala, tenkrate jedna i druha strana to zadane wieno za dědičné patří. K pevnému toho wšeho držení.

Oboje strany spolu z dozadanimi swiedky přitomne swadebni smluwy podepsali a k wysoko wrchnostenskému potvrzení a do knihy swadebnich smluw wnešeni slušnie předložili. Jenž se stalo w Čechomezi dne 1ho ledna 1800.


Josef ženich........ Kateřina nevěsta

Matěj Michal otec... Matěj Poul otec

Josef Soška......... Václav Růžička

rychář.............. rychtář